Privacyverklaring Huisartsenpraktijk Maesveld

Versie 2, datum laatste wijziging 26/05/2018

Waarom deze privacyverklaring?

Huisartsenpraktijk Maesveld hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Alle artsen en medewerkers van onze groepspraktijk houden zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten).

Welke gegevens verwerken wij?

De persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer. De aanvullende gegevens: rijksregisternummer, mutualiteitsgegevens, nationaliteit, emailadres. Gezondheidsgegevens: uw medisch dossier.

Wie verwerkt uw gegevens?

De gegevens worden opgeslagen door Huisartsenpraktijk Maesveld en enkel verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze ingezameld zijn en zolang dit hiervoor nodig is. Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden.

Onze verpleegkundigen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ons medisch software programma is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

Met welk doel verwerken we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens en medische gegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid. Zoals bijvoorbeeld de zorgtrajecten.

Beveiligingsmaatregelen

Er worden zo weinig mogelijk gegevens bewaard op papier. Computers en computerprogramma’s zijn beveiligd door wachtwoorden. Enkel bevoegde personen krijgen toegang tot de systemen. Ook de leveranciers van onze hardware en software zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht. Zij tekenden hiervoor een privacyverklaring.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, en die noodzakelijk zijn voor uw behandeling worden enkel gedeeld met andere artsen of zorgverleners met wie je een behandelrelatie hebt in het kader van uw gezondheidszorg. Wij streven ernaar om steeds te communiceren op digitale wijze via een beveiligd platform.

Indien u uw geïnformeerde toestemming voor het delen van uw SUMEHR hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens. (Een SUMEHR is een beknopte samenvatting van uw medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik en actuele gezondheidsproblemen.)

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken en corrigeren.

In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid.

Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. https://www.privacycommission.be